przemysldrzewny.com.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy Świat News Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki HAMECH Sp. z o.o.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki HAMECH Sp. z o.o.

Napisz e-mail Drukuj PDF

Minister Skarbu Państwa  zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 5 marca 2010r. o godzinie 14.00


Zakłady Maszynowe "Hamech" to firma z dużym doświadczeniem w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i leśnictwa. Położone są w północno-wschodniej Polsce, na skraju dużego kompleksu leśnego - Puszczy Białowieskiej. Zakład został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa Nr II 003/2006 z dnia 24.10.1951 r pod nazwą „Hajnowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa”. Przedsiębiorstwo powstało na bazie warsztatów mechanicznych Zarządu Kolejek Leśnych przekazanych wg. stanu na dzień 31.12.1951 r z Państwowej Centrali Drzewnej w Warszawie, a działalność swoją rozpoczęło 01.01.1952 r. W roku 1990 zakład zmienia nazwę na Zakłady Maszynowe Hamech w Hajnówce. Na podstawie Aktu Komercjalizacji z dniem 01.01.2008 r przedsiębiorstwo zostało przekształcone w firmę pod nazwą Zakłady Maszynowe „Hamech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hamech specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów suszarniano-energetycznych, a także modernizacji starych kotłowni i suszarń na bazie sprawdzonych technologii.

W sklepie na terenie firmy są dostępne:

  • maszyny i urządzenia produkowane przez innych głównych krajowych producentów obrabiarek do drewna
  • piły tarczowe zwykle i z węglikami spiekanymi
  • frezy, narzędzia i inne wyposażenie do obróbki drewna
  • silniki elektryczne, łożyska i wyroby śrubowe
  • materiały hutnicze, farby i lakiery
  • części zamienne i inne artykuły elektrotechniczne

Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji
w sprawie nabycia udziałów spółki:
Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 51.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, stanowiących 85,00% kapitału zakładowego spółki Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 3, 17-200 Hajnówka, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Skarbu Państwa.
9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów stanowiących 15% kapitału zakładowego zgodnie art. 36 ust. 1 Ustawy zostanie nieodpłatnie nabyta przez pracowników Spółki. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia udziałów nie nabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszego publicznego zaproszenia do negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych udziałów.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje: ekologiczne urządzenia energetyczne do spalania trocin i zrębek drewna (przedpaleniska, kotły) oraz kompletne wyposażenia kotłowni (systemy magazynowania i podawania paliwa, cyklony, kominy oraz urządzenia sterujące tymi systemami), a także suszarnie i parzelnie do drewna oraz kabiny lakiernicze.

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój 676 w dniach roboczych w godz. 12.00 – 14.00 od dnia 25.01.2010 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki (zwane dalej również „Odpowiedziami”) i po podpisaniu dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Spółki Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce” (dalej: „Memorandum”) zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze Odpowiedzi.
Przy pobieraniu Memorandum Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, dowodu wpłaty za Memorandum, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wpłaty za Memorandum w wysokości 100 zł można dokonać w kasie MSP, pokój nr 372 w godz. 12:00 – 14:00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., I Oddział Warszawa, nr: 83113010170019942625200008) tytułem „Memorandum Informacyjne Spółki Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce”

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest pan Paweł Sroczyński, Ministerstwo Skarbu Państwa, pok. 676, tel. (022) 695-83-94.

Przedmiotem negocjacji będzie: cena za nabywane udziały, program rozwoju Spółki obejmujący m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum upływa w dniu 05.03.2010r. o godzinie 14.00 czasu warszawskiego. Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zaklejonych kopertach w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II (pok. 600). Na kopercie należy umieścić napis:
„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Minister Skarbu Państwa poinformuje każdy z podmiotów, który złoży odpowiedź, o rezultacie jej rozpatrzenia na piśmie, do dnia 19.03.2010r.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności ” i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.
Minister Skarbu Państwa nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów Spółki.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Tagi: Hamech | MSP | akcje | 
 
Leśnik i logistyk z pasją Każdego dnia ktoś z nas jest częścią jakiegoś fantastycznego...
„Las wokół nas” w TVP i internecie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu we współpracy z...
Meble Transformers? Składane wielofunkcyjne meble? Szpan i design, czy przyszłość i...
Gawin wygrywa marką Pomimo trudnego czasu w branży meblarskiej Fabryka Mebli Gawin, laureat... ...więcej…
Wiodący detaliści przeciwko handlowi nielegalnym drewnem Grupa wiodących detalistów, do której należą IKEA, Kingfisher, Marks... ...więcej…
Ciepły montaż stanowi o efektywności okien Przy wyborze stolarki okiennej zwracamy uwagę na jej parametry techniczne,... ...więcej…

Najnowsze ogłoszenia


Reklama


Miejsce na reklamę

Sonda

DREMA i FURNICA 2010